2024: Externe pedagogisch beleidsmedewerker – coach inhuren van AKK voor de kinderopvang

We voldoen met dit aanbod aan het functieprofiel pedagogisch beleidsmedewerker/coach voor kinderdagverblijven – CAO kinderopvang en hebben inmiddels een groep van 7 mensen zoals (ortho)pedagogen tot docenten pedagogiek.

 

Kiezen voor ons betekent dat u pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches (combifunctie mogelijk) krijgt die lesgeven aan pw’ers en/of uit de kinderopvang komen. Deze kennis kunnen we inzetten in het begeleiden van uw organisatie en uw medewerkers. Voor organisaties DE oplossing als u niet iemand in dienst wilt nemen. Hoe we dit doen, leest u op deze pagina. U kunt een uitgebreide offerte van ons verkrijgen waarop we specifieker ingaan op hoe het algemene traject eruit zou kunnen gaan zien.

Informatie of aanmelden kan telefonisch of via de mail!

Algemeen
Vanaf 2019 is het verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker/ coach te hebben. Mw. Esther Rienks of een van haar collega’s (VOG/diploma’s aanwezig) kunnen dit –als externe- voor u doen.

In de functie van pedagogisch beleidsmedewerker staat de vertaling van het beleid naar de concrete werkpraktijk en de actieve rol in de verbetering van de kwaliteit centraal. Zie functiebeschrijving op de website van het FCB.

En de coach begeleidt, stimuleert en motiveert het bewustwordings- en ontwikkelproces van de medewerker. De medewerker en coach werken samen aan dit proces waarbij wederzijds respect het uitgangspunt is.
Wij kunnen beide rollen vervullen.

Opbouw
De pedagogisch beleidsmedewerker kijkt naar het pedagogisch beleidsplan en naar verbeteringen. Mogelijk kan er ook een werkplan gemaakt worden.
De coach bereidt samen met de manager een coachingsplan (jaarplan) voor waarin behoeften/middelen/doelen besproken worden. Onderlinge, continue evaluatie tussen manager/coach is mogelijk. De manager krijgt altijd een terugkoppeling van een recente coaching.
De uitgangspunten van de coach zijn: het pedagogisch beleid -en ander beleid- van het kinderdagverblijf. We plannen observaties in met de coachees en bespreken deze na waarbij de coachingsbehoefte van de medewerker bepaald wordt. Vervolgens ontwikkelingsgerichte feedback geven aan de medewerker. Een medewerker houdt van elk coachmoment een reflectieverslag bij, de coach een voortgangsverslag. De coach en coachee sluiten een overeenkomst af.

Vanaf 2021 vallen deze diensten onder de overeenkomst:
Een tweemaandelijkse nieuwsbrief over de kinderopvang.

Coachingsplan waarin u aangeeft wat u van ons verwacht, 2 punten vanuit het beleid waaraan gewerkt gaat worden, naast de vaste onderdelen zoals teamoverleg (zie verder).

We geven persoonlijke of online ondersteuning: wat is coaching, aan welke  interactievaardigheid wil je werken, waar loop je tegenaan op de groep. De coach maakt zelf individuele -persoonlijke afspraken hierover met de coachee.

We zijn min. 1 x aanwezig p.j. bij teamoverleg. Het gaat dan om coachpunten: vragen vanuit het team en/of gezamenlijke doelen stellen vanuit het coachen. We ontvangen notulen indien deze van toepassing zijn voor ons. Uren: zie
trainingsmodel.

Trainingen (zie trainingsmodel) zoals de erkende babytraining of op maat gemaakt. Deze training valt onder kennisverwerving/beleidsuren.

Middelen
Bij het coachen: Individuele of groepsbegeleiding waarin (telefonische of online) gesprekken, observaties, VIB, webinars, skype, groepscoaching en verslagen schrijven ingezet worden. Ook trainingen behoren tot de mogelijkheden.

Methoden
Algemene wet- en regelgeving kinderopvang, pedagogisch kader, interactievaardigheden benoemen, leerstijlen, feedback regels, observatielijsten, coaching methoden en technieken, NCKO, VierVVE, Uk en Puk (indien van toepassing), SLO, naslagwerken, enz..

Doelgroep
Medewerkers in de kinderopvang op MBO niveau/HBO niveau.

Hoe
Op locatie/telefonisch/per mail.

Kosten
Afname van een jaarabonnement is verplicht voor het eerste jaar. U ontvangt een overeenkomst. Voor het tweede jaar is er een keuze: maand of jaar.
De kosten zijn 65 euro per uur (excl. BTW en excl. eventuele reiskosten 0,19 cent per kilometer en parkeerkosten).
Er wordt een tijdregistratie bijgehouden voor het beleid/coachen
Vraag informatie aan en mail naar kinderopvangtraining@gmail.com. U ontvangt dan meer informatie zoals een voorbeeld overeenkomst. Geef aan voor welke functie(s) + het aantal fte’s (1 fte = 36 uur werken) en het aantal locaties waar het om gaat. We offreren vanaf 6 uur of meer per jaar.

Voorwaarden
10% van de uren kunnen worden meegenomen naar het nieuwe jaar.
Kosteloos een afspraak afzeggen kan tot 24 uur van te voren. Afzeggen kan via sms/app/mail/bellen.
Er worden kosten berekend als een afspraak 24 uur of korter voor de afspraak afgezegd wordt. De kosten bedragen dan 15 euro.
Er worden meerdere medewerkers achter elkaar of tegelijk gecoacht van 1 vestiging bij een bezoek.

Wettelijke eis
Inzet 50 uur per locatie voor pedagogisch beleidsmedewerker en 10 uur per fte per jaar voor coachen.

De beleidsuren kunnen ook worden gebruikt voor deskundigheidsbevordering zoals trainingen (1e graads lesbevoegdheid op pedagogiek, psychologie). Het kan zijn dat bij uw organisatie een trainer een pedagogische training geeft, een andere medewerker coacht en het beleid checkt.

Trainingen zijn o.a.:
Erkende babytraining (in overleg)
Goed voorbereid zijn op de inspectie m.n. pedagogiek (2 dagdelen)
De ontwikkeling van het brein van 0-4 jaar (1 dagdeel)
De ontwikkeling van het brein van 4-12 jaar (1 dagdeel)
Ontwikkelingsgericht werken en activiteiten (2 dagdelen).
Interactievaardigheden (KDV en BSO) (3 dagdelen)
Hoofdlijnen van het pedagogisch beleid (2 dagdelen)
Protocollen (2 dagdelen)
Pedagogiek basis (2 dagdelen)
Pedagogiek verdieping (2 dagdelen)
Pedagogiek op de BSO (2 dagdelen)
Plannen op de groep (2 dagdelen)
Het belang van spelen en het aanbod.
Buitenspelen en ontwikkelen
Activiteiten op de groep (0-4 gericht) en (4-12) (3 dagdelen)
Peuterstappen (observeren) (basis 1 dagdeel). Officieel programma: 4 dagdelen (certificaat)
Trapsgewijs (opvallend gedrag) (1 dagdeel)
Samenwerken (feedback, communiceren) (2 dagdelen)
Samenwerken met ouders.
Gordonmethode (1 dagdeel): kinderen
Gordonmethode (1 dagdeel): oudercontacten

Korte online trainingen van 1 uur-1,5 uur: huilen van kinderen, risicovol spelen, motoriek en voeding, spel en motoriek, sensomotorisch spel, structureren en grenzen stellen hoe doe je dat, interactie met ouders, Gordon, van observatie naar verslag, uitdagende spelomgeving, rol van de pw’er tijdens spel, buitenspelen. Alle trainingen zijn interactief, theorie en opdrachten.  Vooraf aan de training krijgen de deelnemers (webinar) informatie.

Intervisie (4 dagdelen): casussen bespreken met pw’er, pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches of managers.
Alle pedagogische trainingen komen in aanmerking en kunnen worden aangeboden.

Voor de trainingen is een urenstaffel gemaakt. U betaalt per aantal deelnemers van 1 organisatie. De training gaat door bij 8 (uitgezonderd intervisie en trainingen op maat) of meer deelnemers. Dit kan dan in company gegeven worden of op een centrale locatie zoals Amsterdam, Utrecht.
Vraag naar deze optie. De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname bij voldoen aan de trainingseisen.

Algemene voorwaarden van toepassing (vraag ernaar).