Branche erkende scholing pedagogiek 0-13 jaar – CAO kinderopvang

De training pedagogiek 0-13 jaar bestaat uit vier bijeenkomsten. De data worden onderling afgestemd.

Deze training is ook de aanvulling op diploma’s van categorie A2 e.a. voor certificering PW. Zie onderstaande link.

https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang/actuele-cao

Deze training geeft de kwalitatieve verdieping mee die je nodig hebt als pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de omgang van de pw’er met het kind. Je verwerft kennis, vaardigheden en technieken m.b.t. de pedagogiek. Doel van deze training is het concreet beschrijven van op welke wijze er aan de basisdoelen en interactievaardigheden gewerkt wordt in de organisatie. Daarbij gaat het met name om hoe we positief bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. We kijken bij de interactievaardigheden naar de kindvolgende benadering in gedrag en taal. Daarnaast gaan we in op de pedagogische stromingen. Tenslotte bespreken we observatietechnieken: hoe interpreteer je het gedrag en hoe handel je. De training biedt pedagogiek aan in een kader van oefenen, discussiëren, leren, vernieuwen.
We starten de training met zelfkennis omdat je als beleidsmedewerker/coach een voorbeeldfunctie hebt voor anderen en je door zelf te reflecteren, jouw kennis en gedrag kan leren kennen.

Trainingsbeschrijving
De opleiding bestaat uit 4 modulen. Aan de orde komen de volgende onderwerpen.
Een stevige pedagogische basis: pedagogiek van de kinderopvang 0-13 jaar, de vier basisdoelen en zes interactievaardigheden.

De verschillende pedagogische stromingen en visies binnen de kinderopvang: Montessori, Pikler, Singer, Reggio Emilia, Alfie Kohn, e.a., de kenmerken en de samenhang tot de vier basisdoelen.

Vervolgens gaan we het pedagogisch beleidsplan vertalen naar een pedagogisch werkplan: we zeggen bijv. dat er sensitief responsief gereageerd moet worden op een kind, maar wat bedoelen we daar nu mee in de organisatie waarin je werkt. In het werkplan wordt dit dan geconcretiseerd.

Dan kennis van en vaardigheid in observatietechnieken en registreren. De verschillende methoden worden kort besproken. We doen dit aan de hand van o.a. de 4 D’s. We gebruiken de termen verkennen, verbinden, verrijken die van belang zijn bij het aansluiten bij het niveau van het kind. Daarnaast gaan we in op opvallend gedrag bij kinderen.

Leerdoelen
Je hebt kennis van de pedagogische kaders in het werken met kinderen in de leeftijd van 0-4/4-13 jaar.
Je hebt kennis van de 4 basisdoelen van prof. M. Riksen-Walraven.
Je hebt kennis van de 6 interactievaardigheden.
Je weet hoe je zorgt voor een omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Je kent de zes interactievaardigheden en de samenhang met de basisdoelen en kunt deze in de praktijk herkennen.
Je actualiseert jouw kennis van pedagogische stromingen en visies.
Je kunt het eigen pedagogisch beleid vertalen naar een pedagogisch werkplan en het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker.
Je hebt kennis over de verschillende manieren van observeren en kunt de uitgangspunten van het observeren toepassen.

Inhoud van de training

Bijeenkomst 1: Zelfkennis, de vier basisdoelen en stromingen/visies
Zelfkennis: Kennis –wat weet je- en vaardigheden –hoe ga je met situaties om.
Het bieden van emotionele veiligheid
Ontwikkelen van de persoonlijke competentie
Ontwikkelen van de sociale competentie
De kans geven om zich waarden en normen eigen te maken
Stromingen en visies in de pedagogiek in samenhang met de basisdoelen

Bijeenkomst 2: Werkplan met 4 vormen van pedagogische inzet in de praktijk
Van beleid naar werkplan, de samenhang van:
Welbevinden en betrokkenheid
Speel-leeromgeving
Activiteiten o.b.v. vier basisdoelen
Pedagogisch werker – kind interactie

Bijeenkomst 3: Interactievaardigheden in relatie met de basisdoelen en werkplan

Basale interactievaardigheden:
Sensitieve responsiviteit
Respect voor de autonomie
Structureren en grenzen stellen

Educatieve interactievaardigheden:
Praten en uitleggen
Ontwikkelingsstimulering
Begeleiden van interacties
Uitwerking in het werkplan (aspecten m.b.t. gedrag en taal)

Bijeenkomst 4: Kennis van en vaardigheid in observatietechnieken, registreren, handelen
Verkennen, verbinden, verrijken
Observatiemethoden
Opbrengstgericht werken: data, duiden, doelen, doen /objectief, interpreteren, registreren, handelen
Opvallend gedrag bij kinderen
Eindpresentatie van de deelnemers (in kleine groepjes).

Vanaf bijeenkomst 2 wordt het huiswerk besproken aan het begin van de training. De uitwerking van het werkplan + eindpresentatie worden naar de trainer opgestuurd.

Werkvormen
(Zelf)reflecteren, toepassen van de theorie, plan maken, presenteren.

Doelgroep
Vanaf 2019 moeten kinderopvangorganisaties met een pedagogisch beleidsmedewerker/coach werken. Onlangs is bekend gemaakt welke opleidingen volstaan voor deze functie. Dit is een lijst met hbo, wo en associate degree-diploma’s én de aanvullende eisen die worden gesteld aan mbo 4 geschoolde krachten. Mbo-4 opgeleide beroepskrachten kunnen de rol van pedagogisch coach ook vervullen, maar moeten wel bijscholing volgen op het gebied van coaching en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar. Dit geldt ook voor mensen met een docentenopleiding (minimaal hbo-niveau). Dit kan een certificaat zijn van een minor, keuzevak of keuzedeel of van een branche-erkende scholing of een EVC-procedure op het gebied van coaching én pedagogiek.
Deze scholing is voor beroepskrachten die bijscholing moeten volgen Pedagogiek 0-13 jaar.

De training is geschikt voor pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches (in spé) die voor het effectief uitoefenen van hun functie onvoldoende vakinhoudelijke kennis hebben of hun kennis willen opfrissen en aanscherpen.
Deze scholing kan ook worden gevolgd door beroepskrachten die geïnteresseerd zijn in meer kennis over pedagogiek 0-13 jaar. Instroom minimaal MBO 4 niveau.

We bieden ook de training ‘Coachen voor pedagogisch coaches’ aan. Het zou kunnen dat beide trajecten gevolgd moeten worden om te voldoen aan de eisen zoals gesteld. Zie de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Opbouw training
De training is 4 dagen van 09:30 – 15:30/16:00 uur. Totaal 5,5 uur x 4 aan training. Daarnaast is er huiswerk van ong. 5 uur bij 3 bijeenkomsten.

Vormen van huiswerk: reflectieverslagen, literatuur lezen en toepassen, werkplan maken (als er al een werkplan is dan kijken naar verbeterpunten), voorbereiden van een eindpresentatie.
Bij de training wordt gebruik gemaakt van films, onderzoek, literatuur. De deelnemer krijgt naslagwerk mee.

Doorlooptijd scholing: Tussen de 3 en 6 maanden.

Resultaat
Na de scholing hebben de deelnemers kennis over de pedagogiek voor de leeftijd 0-13 jaar om de pedagogische kwaliteit van de opvang te verbeteren en beschikken zij over kennis, vaardigheden en handvatten om de pedagogische kwaliteit zichtbaar en meetbaar te maken.

Na afloop van de training
Heeft de deelnemer kennis van pedagogiek 0-13 jaar.
Heeft de deelnemers kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de kinderopvang.
Heeft de deelnemer kennis van de 4 pedagogische basisdoelen van prof. M. Riksen- Walraven.
Heeft de deelnemer kennis van de pedagogische kaders kinderopvang 0-4 jaar en 4-13 jaar.
Heeft de deelnemer kennis van de 6 interactievaardigheden.
Kan de deelnemer het pedagogisch beleidsplan vertalen naar pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker.
Heeft de deelnemer kennis en vaardigheid in observatietechnieken en het registreren hiervan.

Certificering pedagogiek in de kinderopvang
Bij 75% aanwezigheid (de deelnemer krijgt een vervangende opdracht extra bij het missen van 1 bijeenkomst).
De reflectieverslagen en werkplan geven blijk van kennis van de pedagogische kwaliteit.
Het geven van een eindpresentatie.

Studiebelasting
Training: 22 uur, huiswerk: 15 uur.

Locatie
In company (bij min. 6 deelnemers) of op centrale locatie georganiseerd door ons (Amsterdam of Utrecht). De groepsgrootte is max. 12 deelnemers. De training kan in het hele land gegeven worden. Er worden geen extra kosten hiervoor in rekening gebracht.

Trainer(s)
Pedagoge Esther Rienks (bij meer dan 10 deelnemers ondersteund door 2 e trainer).
Licentiehouder van o.a. TINK/Oog voor interactie/4 D’s, VierVVE.

Kosten
De training kost 975 euro per deelnemer (Dit is incl. BTW, certificering, locatiekosten bij open inschrijving, en het boek: Interactievaardigheden van A. Strik en J. Schoemaker, 3e herziene druk.
Bij in company zorgt de organisatie zelf voor de trainingslocatie. De trainer zorgt voor de hierboven genoemde zaken.
Deze training kan in combinatie met ‘Coachen voor pedagogisch coaches’ worden gevolgd. De duoprijs is dan 1.850 euro per deelnemer. We starten met ‘Pedagogiek voor pedagogisch coaches’.

Algemene voorwaarden van toepassing (vraag ernaar).

Bronnen:
Interactievaardigheden (Strik/Schoemaker),
TINK (Sardes)
Oog voor interactie (NJI),
Het pedagogisch kader 0-4 en 4-13 jaar (Singer/Kleerekoper), Te downloaden via stichting BKK.
Opbrengstgericht werken (CED)
Trapsgewijs (Bijl-van Gelder).