HBO scholing coachen voor pedagogisch coaches

De training kan in heel Nederland uitgevoerd worden. Hoe leidt het inzetten van een coach tot kwaliteitsverbetering? Wat heb je nodig om effectief te kunnen coachen in de kinderopvang? Hoe maak jij als pedagogisch coach het verschil voor kinderen? Hoe kun je vanuit analyse van beelden de pedagogisch medewerker coachen?

In hoeverre creëer je een sociale leeromgeving waarin er een actieve rol –intrinsiek gedreven motivatie- is voor de pw’er. En hoe leren medewerkers vanuit zichzelf kritisch kijken?
We combineren vier p’s : pedagogiek, persoonlijk (inzicht), positief en plannen. Coachen is aanvoelen, en aansluiten bij datgene wat de pw’er of groep op dat moment nodig heeft.
De opleiding is zeer gevarieerd: theorie wordt verbonden aan de praktijk, zelfkennis en mensenkennis, actief luisteren, creatief zijn, oefenen, casussen, tools ontwikkelen, plan maken, nazorg, loslaten.
Trainingsbeschrijving

De opleiding bestaat uit 6 modulen.

We starten met zelfkennis w.o. kracht en valkuilen. Rol en positie van een pedagogisch coach. Welke basishouding voor het coachen is nodig en wat past bij jou? Betrokkenheid en afstand.

Technieken: Leerstijlen herkennen, actieve leeromgeving creëren, aansluiting vinden bij de pw’er, coachingsbehoefte bepalen, video interactie begeleiding, zelfreflectie van de pw’er, tijdmanagement.

Gesprekstechnieken: actief luisteren, motiverende gespreksvoering, confronterend of probleemoplossend coachen, ontwikkelingsgerichte positieve feedback geven, omgaan met emoties en weerstand.

Bewaking van de kwaliteit van de werknemer. Welke signalen/informatie bespreek je met de leidinggevende zodat het werken van de medewerker/groep geoptimaliseerd kan worden.

Coachingsplan formuleren. Beschrijving van het in te zetten traject bij de werknemer /groep + motiveren van de keuzes.

Toolkit: Waar ga je mee werken? Ben je klaar voor de start?

Na de training: volgen er 3 terugkomdagen om succesverhalen, hulpvragen en knelpunten te bespreken na 2-4-6 maanden (plenair).

Leerdoelen
Je hebt inzicht in de basishouding voor het coachen en ontwikkelt een eigen basis toolkit.
Je bent in staat een vertrouwensband op te bouwen en te onderhouden.
Je kent verschillende leerstijlen, weet ze te herkennen en hierop aan te sluiten.
Je weet binnen de relatie op een transparante, integere wijze te coachen.
Je bent in staat de coachvraag en -behoeften helder te maken en knelpunten en/of hiaten in de werkzaamheden, kennis
en vaardigheden van de pw’er te signaleren.
Je kan de kwaliteiten en mogelijkheden van pw’er optimaal inzetten.
Je kent de feedbackregels en kunt ze hanteren.
Je kunt ontwikkelingsgerichte feedback geven.
Je kent en beheerst verschillende gespreksvaardigheden en – technieken.
Je kunt confronteren op gedrag.
Je weet hoe je een coachingsplan opstelt voor medewerker of groep.
Je weet de kwaliteit van de medewerker te bewaken en dit te bespreken met de leidinggevende.

Inhoud van de training

Bijeenkomst 1
Zelfkennis: Wie ben jij als coach. Rol, professionele houding en positie als coach. Hoe coach je op een transparante, integere wijze. Welke stijl past bij jou. Toolkit.
Aansluiting vinden bij de pw’er. Hoe creëer je een actieve leeromgeving van wederzijds respect en vertrouwen waarin motivatie, passie en doelen besproken worden.
Verhelderen van de coachvraag en –behoeften.

Bijeenkomst 2:
Inhoud van een coachingsplan
Zelfreflectie van de pw’er.
Positieve feedback geven om de kwaliteiten en mogelijkheden van de pw’er/groep te optimaliseren.
Knelpunten en hiaten, kennis en vaardigheden zien van een pw’er.

Bijeenkomst 3:
Planning: Gespreksopbouw.
Gesprekstechnieken: Ontwikkelingsgerichte feedback geven, motiverende gespreksvoering.

Bijeenkomst 4:
Gesprekstechnieken: Confronteren, probleemoplossend coachen, omgaan met emoties en weerstand.

Bijeenkomst 5:
Intervisie: Bespreken van het huiswerk. Feedback van de cursisten.

Bijeenkomst 6:
Bewaking van de kwaliteit van de pw’er. Welke signalen/informatie bespreek je met de leidinggevende zodat het werken van de pw’er geoptimaliseerd kan worden.
Presentatie van het coachingsplan en opbrengsten van de training.

Bijeenkomst (terugkomdagen) 7 t.m.9:
Na 2 maanden terugkomdagen (2 – 4 – 6 maanden): succesverhalen, problemen. Deelnemers: kritische zelfreflectie en opbouwende feedback.

Werkvormen
(Zelf)reflecteren, video-opnames maken en terugkijken, intervisie, plan maken en presenteren. Het gemaakte huiswerk wordt vooraf aan het volgend trainingsmoment naar de trainer gestuurd.

Doelgroep
Vanaf 2019 moeten kinderopvangorganisaties met een pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker werken. Onlangs is bekend gemaakt welke opleidingen volstaan voor deze functie. Dit is een lijst met hbo, wo en associate degree-diploma’s én de aanvullende eisen die worden gesteld aan mbo 4 geschoolde krachten. Mbo-4 opgeleide beroepskrachten kunnen de rol van pedagogisch coach ook vervullen, maar moeten wel bijscholing volgen op het gebied van coaching en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar. Dit geldt ook voor mensen met een docentenopleiding (minimaal hbo-niveau). Dit kan een certificaat zijn van een minor, keuzevak of keuzedeel of van een branche-erkende scholing of een EVC-procedure op het gebied van coaching én pedagogiek. Deze scholing is voor beroepskrachten die bijscholing moeten volgen.

Deze scholing kan worden gevolgd door beroepskrachten die aanvullende scholing nodig hebben of beroepskrachten die geïnteresseerd zijn in meer kennis over coaching. (Instroom minimaal MBO 4 niveau) en ook als pedagogisch coach willen werken.
Wij bieden ook scholing op het gebied van Pedagogiek kinderen 0-13 jaar aan, zie ‘Pedagogiek in de kinderopvang’. Het zou kunnen dat beide trajecten gevolgd moeten worden om te voldoen aan de gestelde eisen.

Opbouw training
De training is 6 x 2,5 uur + 3 x 2,5 uur (terugkomdagen). Totaal 15 uur aan training + 7,5 uur (terugkomdagen) = totaal 22,5 uur. Daarnaast is er huiswerk van ong. 5 uur x 5 = 25 uur. De training kan zowel overdag als ’s avonds gegeven worden en is ong. 1 x per maand. Bij de training wordt gebruik gemaakt van films, onderzoek, opdrachten. De deelnemer krijgt naslagwerk mee.

Terugkomdagen: volgt er een verdieping met de trainer na 2-4-6 maanden (plenair). Er wordt ingegaan op voortgang en knelpunten. Voorafgegaan door succesverhalen en het bespreken van hulpvragen. Deze verplichte terugkomdagen duren per keer ong. 2,5 uur.

Doorlooptijd scholing: 4 – 6 maanden daarna terugkomdagen: 6 maanden.

Resultaat
Na de scholing weten deelnemers hoe zij medewerkers kunnen coachen tijdens hun werk, individueel en groepsgericht. Zij beschikken dan over de kennis, vaardigheden, ervaringen en tools om het werk van coach te kunnen uitvoeren.

Na afloop van de training
Heeft de deelnemer kennis van transparant coachen en heeft een toolkit waarmee gewerkt kan worden.
Heeft de deelnemer kennis van het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensband.
Herkent de deelnemer leerstijlen van medewerkers.
Heeft de deelnemer kennis van verschillende gesprekstechnieken.
Herkent en hanteert de deelnemer de feedbackregels.
Kan de deelnemer ontwikkelingsgerichte feedback geven aan medewerkers.
Ziet de deelnemer talenten van medewerkers en zal deze inzetten.
Zal de deelnemer medewerkers confronteren met hun gedrag.
Zal de deelnemer knelpunten en hiaten in werkzaamheden signaleren en passende coaching aanbieden.
Heeft de deelnemer kennis van het opstellen van een coachingsplan.
Kan de deelnemer de pedagogische kwaliteit bewaken.
Heeft de deelnemer kennis van het overdragen en bespreken van de kwaliteit van de medewerkers aan de leidinggevende.

Certificering Coachen voor pedagogisch coaches
Van de 6 bijeenkomsten mag er 1 gemist worden (de deelnemer krijgt een vervangende opdracht extra). De 3 terugkomdagen zijn verplicht.

Twee filmopnamen van een coachingsgesprek van totaal minimaal 20 minuten – max. 30 minuten waarin deelnemer zelf blijk geeft van voldoende vaardigheid in het coachen van een medewerker en een feedbackformulier waarop de coachee
haar ervaring aangeeft.

De deelnemer geeft blijk van ontwikkeling en kennis in de reflectie en in het coachingsplan.
Eindpresentatie bestaande uit (reflectie)verslag, het coachingsplan en de opbrengsten van de training.
Alle verslagen worden naar de trainer gestuurd.

Studiebelasting
Training: 15 uur + 7,5 uur (terugkomdagen) = 22,5 uur en huiswerk: 25 uur.

Locatie
In company (bij min. 6 deelnemers) of op centrale locatie georganiseerd door ons in Amsterdam. De groepsgrootte is max. 12 deelnemers.

Trainer(s)
Pedagoge Esther Rienks (bij meer dan 10 deelnemers ondersteund door 2 e trainer).

Kosten
De training kost 1.000 euro per deelnemer Dit is incl. BTW, certificering, locatiekosten bij open inschrijving).
Bij in company zorgt de organisatie zelf voor de trainingslocatie. De trainer zorgt voor de hierboven genoemde zaken.
Deze training kan in combinatie met ‘Pedagogiek voor pedagogisch coaches’ worden gevolgd. De duoprijs is dan 1.850 euro per deelnemer. We starten met ‘Pedagogiek voor pedagogisch coaches’.

De training kan ook in kleine groepen (min. 3, max. 5) georganiseerd worden. De prijs is dan 1.250 euro per deelnemer voor de opleiding ‘Coachen voor pedagogisch coaches’.

Algemene voorwaarden van toepassing (vraag ernaar).